Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

Chất hoá học đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày, từ công nghiệp đến hộ gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng hoá chất cũng đặt ra những nguy cơ tiềm ẩn, đòi hỏi chúng ta cần phải tư vấn và áp dụng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất một cách khoa học và cẩn trọng. CRS VINA cung cấp dịch vụ tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất.

Chất hoá học có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường nếu không được quản lý cẩn thận. Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, sự cố hoá chất cũng có thể có hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người.

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất
Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

Đối tượng cần thực hiện xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

Đối tượng cần phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất là Chủ đầu tư sự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hoá chất, trừ những tường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 113/2017/NĐ-CP cần phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất trước khi dự án đưa vào hoạt động. Sau khi lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất thì các chủ đầu tư cần ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình giấy tờ

Tại sao cần phải tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất?

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất là cách đảm bảo an toàn cho môi trường và con người. Việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa giúp giảm thiểu nguy cơ sự cố và tác động tiêu cực của chất hoá học.

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Bằng việc áp dụng các biện pháp đúng cách và tuân thủ quy định, chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ sự cố và bảo vệ môi trường tốt hơn. Hãy luôn nhớ rằng việc sử dụng chất hoá học cần phải được thực hiện một cách cẩn trọng và khoa học.

Trách nhiệm thực hiện Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ hóa chất, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đúng các nội dung đề ra tại Biện pháp đã được xây dựng.
Biện pháp phải được lưu giữ tại cơ sở hóa chất và là căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa chất.

Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung đề ra trong Biện pháp, tổ chức, cá nhân phải bổ sung, chỉnh sửa Biện pháp.

Đơn vị tư vấn điều kiện quản lý hoá chất

Yêu cầu về an toàn trong bảo quản hoá chất nguy hiểm

Huấn luyện an toàn hoá chất

Nội dung biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

Nội dung của Biện pháp gồm 3 chương, cụ thể:

MỞ ĐẦU

Giới thiệu về dự án hoặc cơ sở hóa chất

Tính cần thiết phải lập Biện pháp.

Các căn cứ pháp lý lập Biện pháp.

Chương 1: THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN/CƠ SỞ HÓA CHẤT

Quy mô đầu tư, sản xuất, kinh doanh: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.

Công nghệ sản xuất, thuyết minh chi tiết các công đoạn sản xuất, sử dụng, vận chuyển, lưu trữ hóa chất.

Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.

Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm:

– Các loại bao bì, bồn chứa, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại.

– Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo (trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành).

– Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.

– Các phương tiện, hệ thống vận chuyển nội bộ dự kiến sử dụng trong dự án, cơ sở hóa chất.

Chương 2: DỰ BÁO NGUY CƠ, TÌNH HUỐNG XẢY RA SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP PHÓNG NGỪA SỰ CỐ HÓA CHẤT

Dự báo các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt các thiết bị sản xuất hóa chất nguy hiểm chủ yếu, các thiết bị hoặc khu vực tập trung lưu trữ hóa chất nguy hiểm kèm theo điều kiện công nghệ sản xuất, bảo quản; số người lao động dự kiến có mặt trong khu vực. Dự báo các tình huống xảy ra sự cố.

Các biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố: Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất; trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát.

Chương 3: BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Nhân lực quản lý hóa chất, hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp ứng phó sự cố.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị ứng phó sự cố

– Danh sách hiện có về trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất: tên thiết bị, số lượng, tình trạng thiết bị; hệ thống bảo vệ, hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố, trang bị bảo hộ cho người lao động và lực lượng tham gia ứng cứu cơ sở phù hợp với các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở, dự án.
– Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp.

Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong và bên ngoài ứng phó đối với các tình huống đã dự báo.

Phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất.

Các hoạt động khác nhằm ứng phó sự cố hóa chất.

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

Giấy chứng nhận đầu tư của dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ sở hóa chất.

Sơ đồ vị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất (khổ giấy A3 trở lên).

Sơ đồ tổng mặt bằng của dự án, cơ sở hóa chất (khổ giấy A3 trở lên).

Sơ đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng dự án, cơ sở và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất) (khổ giấy A3 trở lên).
Sơ đồ thoát hiểm.

Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến nội dung của kế hoạch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liệt kê các tài liệu tham khảo (nếu có): Bao gồm tên tài liệu tham khảo, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản.

hoa chat

Mức xử phạt nếu không xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

Căn cứ khoản 14 Điều 1 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với hành vi vi vi phạm quy định xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất như sau:

+ Phạt tiền từ 2,000,000 đồng đến 3,000,000 đồng đối với hành vi gửi Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và Quyết định ban hành Biện pháp chậm quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định ban hành Biện pháp đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi xây dựng dự án hoạt động hóa chất để giám sát, quản lý.

+ Phạt tiền từ 3,000,000 đồng đến 4,000,000 đồng đối với hành vi xây dựng thiếu mỗi nội dung bắt buộc của Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

+ Phạt tiền từ 4,000,000 đồng đến 5,000,000 đồng đối với hành vi không gửi Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và Quyết định ban hành Biện pháp đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi xây dựng dự án hoạt động hóa chất để giám sát, quản lý.

+ Phạt tiền từ 5,000,000 đồng đến 10,000,000 đồng đối với hành vi không lưu giữ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành tại cơ sở hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

+ Phạt tiền từ 10,000,000 đồng đến 12,000,000 đồng đối với hành vi đã xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng không ra quyết định ban hành Biện pháp mà vẫn đưa dự án vào hoạt động.

+ Phạt tiền từ 12,000,000 đồng đến 15,000,000 đồng đối với hành vi không thực hiện bổ sung, chỉnh sửa Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung đề ra trong Biện pháp.

+ Phạt tiền từ 15,000,000 đồng đến 20,000,000 đồng đối với hành vi không xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất mà vẫn đưa dự án vào hoạt động.

– Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh hoặc sử dụng hóa chất nguy hiểm từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều này

Như vậy, trong trường hợp không xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất mà vẫn đưa dự án vào hoạt động thì bị phạt tiền từ 15,000,000 đồng đến 20,000,000 đồng đồng thời còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh hoặc sử dụng hóa chất nguy hiểm từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

hoa chatv

Liên hệ sử dụng dịch vụ

Các doanh nghiệp, cá nhân có thắc mắc về biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố háo chất có thể liên hệ CRS VINA.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://crsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (2 bình chọn)