Chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC

Chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC là một tài liệu quan trọng chứng minh năng lực và chuyên môn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Được cấp cho những cá nhân và doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu về thiết kế hệ thống PCCC. Vậy điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC là gì?

Chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC
Chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC

Thiết kế phòng cháy chữa cháy có cần chứng chỉ hành nghề không?

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết kế PCCC

◾ Khoản 4 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế PCCC phải có ít nhất 02 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế PCCC phù hợp với lĩnh vực tư vấn.

◾ Trong đó có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát về PCCC.

Đối với cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế PCCC

◾ Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì cá nhân được phép hành nghề tư vấn thiết kế PCCC khi đáp ứng các điều kiện sau:

◾ Có chứng chỉ hành nghề PCCC phù hợp với hoạt động kinh doanh.

◾ Hoạt động cho cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC.

Đối tượng cần xin cấp chứng chỉ thiết kế PCCC

Bao gồm:

Mọi cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCCC.

Công ty, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thiết kế hệ thống PCCC.

Điều kiện và yêu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế PCCC

⚡ Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thiết kế PCCC:

Chủ doanh nghiệp không nằm trong các đối tượng bị cấp thành lập công ty.

Người chịu trách nhiệm chính của doanh nghiệp và cá nhân đại diện pháp luật phải có văn bằng, chứng chỉ về PCCC.

Mọi doanh nghiệp và cơ sở phải có ít nhất 02 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về PCCC. Ngoài ra, cần có 1 cá nhân đảm nhiệm chức danh Chủ trì thiết kế về PCCC.

Doanh nghiệp cần có một địa điểm hoạt động, phương tiện và thiết bị đảm bảo thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC.

⚡ Đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về PCCC:

Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Thời gian kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm tham gia thiết kế về PCCC.

 

Thiet ke PCCC

Huấn luyện PCCC cho doanh nghiệp

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại công ty

Giấy phép kinh doanh PCCC

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC đối với cá nhân

Theo khoản 1, khoản 6 và khoản 11 Điều 44 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy gồm:

🔸 Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC30).

🔸 Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC31)

🔸 Văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

🔸 02 ảnh màu, cỡ 3×4 cm của cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Hồ sơ đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề tư vấn mới gồm tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 44 Thông tư 136/2020/NĐ-CP và Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó.

✔️ Hồ sơ đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy hết thời hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng gồm các tài liệu quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 44 Thông tư 136/2020/NĐ-CP và Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó.

✔️ Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy bị mất gồm các tài liệu quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 44 Thông tư 136/2020/NĐ-CP và giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp đó là Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy theo một trong các hình thức sau:

Nộp trực tiếp tại cơ quan Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Gửi bằng đường bưu điện, ghi rõ địa chỉ cơ quan Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nộp qua hệ thống truyền thông điện tử theo quy định của cơ quan Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PCCC

✅ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

◾ Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33).

◾ Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh.

◾ Danh sách cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở. Có kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

◾ Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động. Bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh. Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

✅ Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật gồm văn bản quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư 136/2020/NĐ-CP và Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó.

✅ Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp cơ sở kinh doanh thay đổi địa điểm, thay đổi hoặc bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy gồm văn bản quy định tại điểm a, c và điểm d khoản 1 Điều 45 Thông tư 136/2020/NĐ-CP và Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó.

✅ Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị hư hỏng hoặc cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi gồm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Thông tư 136/2020/NĐ-CP và Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó.

✅ Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị mất gồm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Thông tư 136/2020/NĐ-CP và giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

Cơ quan, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 12 Điều 45 Thông tư 136/2020/NĐ-CP theo một trong các hình thức sau:

🔹 Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền.

🔹 Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước).

🔹 Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thông tin Crs Vina xin chia sẻ về xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC.

5/5 - (1 bình chọn)